OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL tekutý WC blok Lemon Fresh 3 x 55 ml + koš

46,95 Kč

38,80 Kč bez DPH

Kód DEV-139*C
Počet kusů
Skladem: 31 kusy

Dr. Devil tekutý WC blok Lemon Fresh3 x 55 ml + koš

Dr. Devil tekutý WC blok Lemon Fresh + koš voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.


Použití:

Nádobku zasuňte do košíku a přitlačte tak, aby po zacvaknutí zapadla na své místo. Víčko neodstraňujte, propíchne se nasazením na držák.


Nebezpečné látky:

Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu.
Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.
Obsahuje parfém (Limonene, Citral, Linalool), Benzisothiazolinone.