OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL WC gel 400 ml + košík

44,17 Kč

36,50 Kč bez DPH

Kód DEV-122*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-122*A

Dr.DEVIL WC gel 400ml APPLE+košík

> 100 kusů 44,17 Kč
DEV-122*B

Dr.DEVIL WC gel 400ml Polar Aqua +košík

> 100 kusů 44,17 Kč
DEV-122*C

Dr.DEVIL WC gel 400ml LEMON+košík

> 100 kusů 44,17 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

3in1 WC gel. Voní, čistí, preventivně působí proti vodnímu kameni.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.