OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL WC gel tekutý čistič 750 ml

29,16 Kč

24,10 Kč bez DPH

Kód DEV-054*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-054*A

Dr.DEVIL WC gel tek.čist.750ml NATUR

> 100 kusů 29,16 Kč
DEV-054*B

Dr.DEVIL WC gel tek.čist.750ml POLAR AQUA

> 100 kusů 29,16 Kč
DEV-054*C

Dr.DEVIL WC gel tek.čist.750ml LEMON

35 kusy 29,16 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

3in1 tekutý čistič. Svěží voní, čistí, odstraňuje vodní kámen a další nečistoty.

 

Návod k použití:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením lahve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 15 minut, spláchněte, a pokud je to nutné použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálního výsledku v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 30 minut.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, parfém.