OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Dr.DEVIL WC Point Block Sunset Blossom 75 ml

69,21 Kč

57,20 Kč bez DPH

Kód DEV-308
Počet kusů
Skladem: na dotaz

WC bodový blok. Voní, čistí, preventivně působí při usazování vodního kamene.

 

Přečtěte si důkladně následující text, zabezpečíte tím správnou funkci výrobku. Doba působení jedné kytičky cca 1 týden. Vložením boku přímo do proudu zvýšíte jeho účinnost.

 

Návod k použití:

  1. Sejměte víčko. 2. Prohlédněte si tlačítko Start. Je vystouplé a tím brání zasunutí modrého pístu do válce naplněného gelem. Promáčkněte tlačítko Start dovnitř modrého pístu, aby přestalo bránit zasunutí. 3. Opřete tři opěrné nohy o suchou mísu toalety a pomalu tlačením dlaní zasunujte modrý píst. 4. Jakmile se další vystouplé tlačítko dotkne hrany válce naplněného gelem, začne bránit zasunutí a ucítíte lehký odpor. V tu chvíli tlačit ihned přestaňte a celý výrobek odtáhněte od toalety. 5. Pro aplikaci další kytičky promáčkněte tlačítko s nejmenším číslem a  celý postup od bodu č. 3 opakujte. 6. Po každém použití důkladně uzavřete a uchovávejte při teplotě do  35°C.

 

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte      kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. ¨