OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

41,75 Kč

34,50 Kč bez DPH

Kód DEV-139*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-139*D

Lotus Lagoon

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

19 kusy 41,75 Kč 32,80 Kč
DEV-139*E

Sunset Blossom

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

21 kusy 41,75 Kč 32,80 Kč
DEV-139*F

Spring Jungle

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

29 kusy 41,75 Kč 32,80 Kč
DEV-139*A

Polar Aqua

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

13 kusy 41,75 Kč 32,80 Kč
DEV-139*B

Natur Fresh

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

60 kusy 41,75 Kč 32,80 Kč
DEV-139*C

Lemon Fresh

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

61 kusy 41,75 Kč 32,80 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

3in1 tekutý WC blok voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

 

Návod k použití:

Nádobku zasuňte do košíku a přitlačte tak, aby po zacvaknutí zapadla na své místo. Víčko neodstraňujte, propíchne se nasazením na držák.

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 : Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P310 : Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302 + P352 : PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte      kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. ¨

 

Výrobce:

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Tel.: +420 465 503 230, Fax: +420 465 503 211, O2: +420 606 783 020, E-mail: tomil@tomil.cz, www.tomil.cz