OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL WC tekutý 3 x 55 ml + koš

41,75 Kč

34,50 Kč bez DPH

Kód DEV-139*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-139*D

Dr.DEVIL tek.WC 3x55ml+koš Lotos Lagoon modrý

7 kusy 41,75 Kč
DEV-139*E

Dr.DEVIL tek.WC 3x55ml+koš Sunset Blossom fialový

7 kusy 41,75 Kč
DEV-139*F

Dr.DEVIL tek.WC 3x55ml+koš Spring Jungle zelený

22 kusy 41,75 Kč
DEV-139*A

Dr.DEVIL tek.WC 3x55ml+koš Aqua

30 kusy 41,75 Kč
DEV-139*B

Dr.DEVIL tek.WC 3x55ml+koš Natur

19 kusy 41,75 Kč
DEV-139*C

Dr.DEVIL tek.WC 3x55ml+koš Lemon

38 kusy 41,75 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

3in1 tekutý WC blok voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

 

Návod k použití:

Nádobku zasuňte do košíku a přitlačte tak, aby po zacvaknutí zapadla na své místo. Víčko neodstraňujte, propíchne se nasazením na držák.

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 : Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P310 : Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302 + P352 : PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. ¨