OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DRANA na připálené tuky Citrón 500 ml

87,73 Kč

72,50 Kč bez DPH

Kód DRA-106
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Drana na připálené tuky Citrón, 500 ml

Drana na připálené tuky Citrón je speciální, velmi účinný prostředek na odstranění připálených tuků a pokrmů z nádobí, pečicích trub, vařičů a varného skla.
Je vhodný pro používání v kuchyních v domácnosti i v restauracích. Při čištění nedochází k narušování smaltu nebo leštěného povrchu nádobí.


Použití:

K čištění nerezového a smaltovaného nádobí, pečicích trub, vařičů a varného skla.
Do čištěné nádoby vstříkněte otvorem tolik přípravku, aby hladina pokryla znečištěné místo. Po zahřátí k varu, sejměte a nechte volně vychladnout. Nádobí vypláchněte dostatečným množstvím vody a dále běžně myjte. Na svislých stěnách a v pečicích troubách stříkněte přípravek na plochu a roztírejte. Podle znečištění nechte působit půl až jednu hodinu. Dále důkladně umývejte bez použití abrazivního prostředku.
Doporučuje se do poslední omývací vody přidat ocet.

Práce s přípravkem nesmí být prováděna v blízkosti otevřeného ohně.
Použitím Drany nedochází k narušení smaltu nebo leštěného povrchu nádobí.
Otevírání bezpečnostního uzávěru: Uzávěr přitlačte a otočte doleva.

Pozor! Drana není vhodná k čištění hliníkového nádobí. Nepoužívejte pro jiné než stanovené účely a jiné než stanovené povrchy. V případě nejistoty vyzkoušejte na menším skrytém místě. Vždy dbejte pokynů výrobců nádobí či spotřebičů.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.


Nebezpečné látky:

Ethanol, hydroxid draselný, trisodium 2,2‘,2‘‘-nitrilotriacetát, d-limonen


Složení:

Ethanol, 5-10 % hydroxid draselný (označení ES 215-181-3), méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, méně než 5 % NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli - trisodium 2,2‘,2‘‘-nitrilotriacetát, pomocné látky, parfém (d-limonen).

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obale.