OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DRANA na připálené tuky Citron 500 ml

87,73 Kč

72,50 Kč bez DPH

Kód DRA-106
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Drana na připálené tuky Citron 500 ml

Drana na připálené tuky Citron slouží k čištění nerezového a smaltované nádobí, pečicích trub, vařičů a varného skla. 

 

Použití:

Do čištěné nádoby vstříkněte otvorem tolik přípravku, aby hladina pokryla znečištěné místo. Po zahřátí k varu, sejměte a nechte volně vychladnout. Nádobí vypláchněte dostatečným množstvím vody a dále běžně myjte. Na svislých stěnách a v pečicích troubách stříkněte přípravek na plochu a roztírejte. Podle znečištění nechte působit půl až jednu hodinu. Dále důkladně umývejte bez použití abrazivního prostředku. Doporučujeme do poslední omývací vody přidat ocet. Práce s přípravkem nesmí být prováděna v blízkosti otevřeného ohně. Použitím Drany nedochází k narušení smaltu nebo leštěného povrchu nádobí.

Otevírání bezpečnostního uzávěru: Uzávěr přitlačte a otočte doleva.

Pozor! Drana není vhodná k čištění hliníkového nádobí. Nepoužívejte pro jiné než stanovené účely a jiné než stanovené povrchy. Doporučujeme prostudovat i návody výrobců nádobí apod.

Nebezpečí:

Práce s přípravkem nesmí být prováděna v blízkosti otevřeného ohně. UPOZORNĚNÍ: Drana není vhodná k čištění hliníkového nádobí! Nepoužívejte pro jiné než stanovené účely a jiné než stanovené povrchy! Doporučujeme prostudovat i návody výrobců nádobí apod.

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Složení:

Ethanol, hydroxid draselný méně než 6 % (označení ES 215-181-3), méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, méně než 5 % NTA, pomocné látky, D-limonen, parfém, voda

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obale.