OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DRANA na připálené tuky Citron 500 ml

71,87 Kč

59,40 Kč bez DPH

Kód DRA-106
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

DRANA Čisticí prostředek na nádobí a trouby.

 

Návod k použití:

K čištění nerezového a smaltované nádobí, pečicích trub, vařičů a varného skla. Do čištěné nádoby vstříkněte otvorem tolik přípravku, 1aby hladina pokryla znečištěné místo. Po zahřátí k varu, sejměte a nechte volně vychladnout. Nádobí vypláchněte dostatečným množstvím vody a dále běžně myjte. Na svislých stěnách a v pečicích troubách stříkněte přípravek na plochu a roztírejte. Podle znečištění nechte působit půl až jednu hodinu. Dále důkladně umývejte bez použití abrazivního prostředku. Doporučujeme do poslední omývací vody přidat ocet. Práce s přípravkem nesmí být prováděna v blízkosti otevřeného ohně. Použitím Drany nedochází k narušení smaltu nebo leštěného povrchu nádobí. Po čištění zůstává jako nové. Otevírání bezpečnostního uzávěru: Uzávěr přitlačte a otočte doleva. Pozor! Drana není vhodná k čištění hliníkového nádobí. Nepoužívejte pro jiné než stanovené účely a jiné než stanovené povrchy. Doporučujeme prostudovat i návody výrobců nádobí apod.

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže poškození očí. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranný obličejový štít/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokračujte vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Obsahuje hydrowic draselý (5 – 10 %) amfotermní povrchové aktivní látky (méně než 5 %) NTA (Nitrilotrioctová kyselina) a její soli – trisodium, 2,2',2''-nitrilotriacetát(méně než 5 %), pomocné látky, ethanol, parfém, (d-limonen),

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedého na obale.