OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DRANA PE-PO Gril čisticí prostředek na grily a příslušenství 500 ml

96,68 Kč

79,90 Kč bez DPH

Kód DRA-108
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Drana PE-PO Gril čisticí prostředek na grily a příslušenství, 500 ml

Drana PE-PO Gril čisticí prostředek na grily a příslušenství je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího příslušenství, krbových skel, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty.
Před použitím vyzkoušejte na menším skrytém místě. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.


Použití:

Neředěný přípravek nastříkejte mechanickým rozprašovačem nebo naneste hadříkem na znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete. Podle stupně znečištění nechte působit 5-10 minut. Pevněji přichycené nečistoty odstraňte stěrkou. Po vyčištění opláchněte všechny plochy vodou, čisticí přípravek nenechte nikde zaschnout. Je doporučeno přidat ocet. V případě potřeby aplikaci zopakujte. Pokud čistíte plochy, které přicházejí do styku s potravinami, důkladně je nakonec opláchněte pitnou vodu.
Pozor! Čistič nepoužívejte pro jiné než stanovené účely, výrobek může naleptávat neeloxované nebo jinak nestabilizované hliníkové plochy a povrchy!


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Podle potřeb použijte reparační krém. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.


Složení:

Méně než 5 % fosfonáty, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, (lauryl diethylenglykol sulfát sodný), méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky (C8, alkyl glukosid), méně než 2 % hydroxid sodný, zahušťovadlo, parfém, Limonene.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Do sběru odevzdejte jen prázdný (vymytý) obal.