OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DRANA - PE-PO KRB čisticí prostředek na krbová skla 500 ml

96,68 Kč

79,90 Kč bez DPH

Kód DRA-109
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Drana PE-PO krb čisticí prostředek na krbová skla 500 ml

Drana PE-PO čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování krbových skel, grilů, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.
Vůně citrusů


Použití:

Neředěný přípravek nastříkejte mechanickým rozprašovačem nebo naneste hadříkem na znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete. Podle stupně znečištění nechte působit 5-10 minut. Pevněji přichycené nečistoty odstraňte stěrkou. Po vyčištění opláchněte vodou. Do mycí vody doporučujeme přidat ocet. Skleněnou tabulku vytřete dosucha. V případě potřeby aplikaci zopakujte. Pokud čistíte plochy, které přicházejí do styku s potravinami, důkladně je nakonec opláchněte pitnou vodu.


Pozor! Čistič nepoužívejte pro jiné než stanovené účely, výrobek může naleptávat neefoxované nebo jinak nestabilizované hliníkové plochy a povrchy!


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Podle potřeb použijte reparační krém. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.


Obsah nebezpečných látek:

C6, alkyl glukosid, hydroxid sodný, d-limonen


Složení:

Méně než 5 % fosfonáty, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, Limonene


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.