OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DRANA - PEPO GRIL čistící prostředek na grily a příslušenství 500 ml

83,37 Kč

68,90 Kč bez DPH

Kód DRA-108
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

PE-PO čistič grilů a příslušenství. Je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího příslušenství, krbových skel, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Použitím čističe nedochází k narušení povrchu, kovových ani skleněných částí materiálů. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.

 

Návod k použití:

Neředěný přípravek nastříkejte mechanickým rozprašovačem nebo naneste hadříkem na znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete. Podle stupně znečištění nechte působit 5 – 10 min. Pevněji přichycené nečistoty odstraňte stěrkou. Po vyčištění opláchněte do mycí vody. Doporučujeme přidat ocet. Skleněnou tabulku vytřete dosucha. V případě potřeby aplikaci zopakujte. Pokud čistíte plochy, které přicházejí do styku s potravinami, důkladně je nakonec opláchněte pitnou vodu.

Pozor! Čistič nepoužívejte pro jiné než stanovené účely, výrobek může naleptávat neefoxované nebo jinak nestabilizované hliníkové plochy a povrchy!

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU SKŮŽÍL Omyjte velkým množstvím vody, podle potřeb použijte reparační krém. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

 

Složení:

Méně než 2 % hydroxid sodný, méně než 5 % fosfonáty, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, (lauryl diethylenglykolsulfát sodný), méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky (C8, alkyl glukosid), zahušťovadlo, triethanolamin, méně než 5 % parfém Limonene,

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Do sběru odevzdejte jen prázdný (vymytý) obal.