OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DRANA - PEPO KRB čistící prostředek na krbová skla 500 ml

74,42 Kč

61,50 Kč bez DPH

Kód DRA-109
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

PE-PO čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování krbových skel, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Použitím čističe nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí materiálů. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.

 

Návod k použití:

Neředěný přípravek nastříkejte mechanickým rozprašovačem nebo naneste hadříkem na znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete. Podle stupně znečištění nechte působit 5 – 10 min. Pevněji přichycené nečistoty odstraňte stěrkou. Po vyčištění opláchněte vodou. Do mycí vody doporučujeme přidat ocet. Skleněnou tabulku vytřete dosucha. V případě potřeby aplikaci zopakujte. Pokud čistíte plochy, které přicházejí do styku s potravinami, důkladně je nakonec opláchněte pitnou vodu.

Pozor! Čistič nepoužívejte pro jiné než stanovené účely, výrobek může naleptávat neefoxované nebo jinak nestabilizované hliníkové plochy a povrchy!

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU SKŮŽÍL Omyjte velkým množstvím vody, podle potřeb použijte reparační krém. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 2 % hydroxid sodný, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 4 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 2 % fosfonáty, méně než 5 % triethanolamin, zahušťovadlo, parfém,

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Do sběru odevzdejte jen prázdný (vymytý) obal.