OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUCK Fresh Discs - čistič WC Lime 36 ml

71,27 Kč

58,90 Kč bez DPH

Kód DUC-010
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Čistí a osvěžuje WC.

 

Návod pro použití:
Ujistěte se, že WC mísa je čistá. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko. Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte. Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky. Po vytlačení posledního gelového disku ze zásobníku uschovejte držák, který použijete na novou náplň.

 

Upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal/zásobník/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.