OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUHA Ideál 17 černá 15 g

25,41 Kč

21,00 Kč bez DPH

Kód DUH-106
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

DUHA. Barva na textil, vhodná na bavlnu, viskózu a len

 

Návod k použití:

 

Barvení v ruce:

Obsah sáčku rozpusťte 1 litru vody vlažné vody. Roztok nalijte do nádoby se 7 – 10 l vlažné vody a přidejte 10 polévkových lžíce kuchyňské soli (200 g). Ponořte barvenou látku do lázně, rovnoměrně rozprostřete a za občasného míchání přiveďte k varu. Udržujte takto při mírném ohni 20 minut, potom odstavte a občas rozmíchejte, až voda téměř vychladne. Barvenou látku poté míchejte ve studené vodě, dokud není voda čirá.

 

Barevní v automatické pračce:

Obsah sáčku rozpusťte 1 litru vody vroucí vody a nalijte přímo do bubnu pračky. Přidejte 10 polévkových lžíce kuchyňské soli (200 g). Vložte látku do bubnu a použijte program s nejvyšší teplotou (80 – 90 °C) bez předpírání. Po ukončení cyklu látku vyjměte

 

Čištění pračky:

Pro odstranění všech možných zbytků barvy nastavte program s nejvyšší teplotou (80 – 90 °C). Přidejte do pračky minimální dávku prášku a 200 ml bělícího přípravku (např. Savo Perex) spolu s hadrem staré látky, která případné zbytky barvy pohltí.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Spotřebujte do 5 let od data výroby uvedeného na obalu.