OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

EXTERON čistič koberců 480 ml

63,40 Kč

52,40 Kč bez DPH

Kód EXT-151
Počet kusů
Skladem: na dotaz

ExTeron čistič koberců, 480 ml

ExTeron čistič koberců je speciální nepěnivý přípravek pro strojní čištění koberců s vysokou čistící schopností. Výrobek je určen nejen pro úklidové firmy, ale i pro domácí použití.


Použití:

Dávkování: Podle stupně znečištění a druhu textilie 3-15 ml čisticího prostředku na 1 l vody teplé 25-40 °C (obsah polévkové lžíce 10-15 ml).


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místnímu předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Obsahuje formaldehyd 37 %, d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Sodium hydroxymethylglycinate, Limonene.