OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

EXTERON čistič koberců 480 ml

56,27 Kč

46,50 Kč bez DPH

Kód EXT-151
Počet kusů
Skladem: 33 kusy

Speciální nepěnivý přípravek pro strojní čištění koberců s vysokou čistící schopností. Výrobek je určen nejen pro úklidové firmy, ale i pro domácí použití.

 

Použití:

Dávkování: Podle stupně znečištění a druhu textilie 3- 15 ml čisticího prostředku na 1 l vody teplé 25 – 40 °C (obsah polévkové lžíce 10 – 15ml)

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňující informace EUH 208 Obsahuje formaldehyd 37%. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složeení:

Obsahuje: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % , aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % pyrofosforečnany, parfém, d-limonen, pomocné látky, formaldehyd, sodium hydroxylmethylglycinát