OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FERRAMOL přípravek proti slimákům 200 g

156,09 Kč

129,00 Kč bez DPH

Kód FER-002
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Ferramol přípravek na ochranu rostlin proti slimákům – moluskocid

 

Pro neprofesionální uživatele

 

Název a množství účinné látky: fosforečnan železitý 9,9 g / kg (0,99 % hmot.)

 

Označení přípravku:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. SP I Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

 

Způsob působení:

Ferramol je přípravek proti slimákům a plzákům. Slimáci přestanou žrát rostliny a dychtivě přijímají granule, které v nich nabobtnají. Slimáci se pak uchýlí do úkrytů, kde uhynou.

 

Ferramol je možné použití v ekologickém zemědělství a je mimořádně účinný na tyto druhy:

Plzák španělský, slimáček polní, plzák hnědý

 

Návod k použití:

Plodina, oblast použití: zelenina, jahodník, okrasné rostliny

Škodlivý organismus, jiný účel použití: slimáci, plzáci, slimáčci

Dávkování: 5 g / m2

Max. počet aplikací v plodině: 4 x za rok

 

Přípravek se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků.

 

Další omezení:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv, vyperte, resp, důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 

Osobní a ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů není nutná.

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

Ochrana oči a obličeje není nutná.

Ochrana těla není nutná.

Dodatečná ochrana hlavy není nutná.

Dodatečná ochrana nohou: vhodná obuv s ohledem na práci v zahrádkářském terénu.

 

Společný údaj, OOPP

Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

 

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. První pomoc při nadýchání: expozice je nepravděpodobná.

První pomoc při zasažení kůže: Umyjte se vodou a mýdlem.

První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, vyplachujte velkým množstvím vlahé čisté vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informaci ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.

Další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402

 

Další údaje a upřesnění:

Jednorázové balení na 40 m2.

 

Ferramol se rovnoměrně rozsype mezi rostliny při prvním výskytu slimáků nebo při zjištění jejich požerků. Přípravek se aplikuje ručním rozhozem na povrch půd mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Při hojném výskytu slimáků rozhoďte přípravek také na sousední plochy, kam se mohou slimáci stahovat. Nejvhodnější dobou pro aplikaci je podvečer, kdy slimáci opouštějí úkryty. Suchý povrch po aplikaci krátce zavlažte. Návnada tak přijme vodu a bude pro slimáky atraktivnější.

 

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě 0 až +35 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv na suchém a chladném místě. Přípravek je nutné chránit před vlhkem a přímým slunečním světlem.

 

Likvidace obalů a zbytků:

Obal přípravku se nesmí znovu použití k jakémukoliv účelu. Přípravek ani vyprázdněné obaly nesmějí přijít do vodotečí nebo kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal odevzdat do nádob komunálního odpadu.

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Zaručujeme kvalitu našich výrobků prodávaných a skladovaných v originálním obalu. Za škody vzniklé neodbornou nebo zakázanou aplikací či skladováním neručíme.

 

Doba použitelnosti:

3 roky od data výroby při teplotě 0 až +35 °C