OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FINISH All-in-1 MAX tablety 48 ks

182,83 Kč

151,10 Kč bez DPH

Kód FIN-010
Počet kusů
Skladem: 39 kusy

Finish All-in-1 MAX - tablety do myčky nádobí

 

Návod k použití:

Používejte pouze se suchýma rukama. Nejlepších výsledků dosáhnete vložením jedné tablety do suchého zásobníku. Tabletu nerozbalujte ani nedělte. Pokud je tableta větší, dotažte se výrobce myčky nebo hledejte informace v příručce k použití. Nejlepších výsledků při krátkých programech dosáhnete položením tablety Finish na dno myčky vedle filtru. Po každém použití uzavřete balení. Skladujte mimo teplá a vlhká místa. Funkce zabudované složky soli a leštidla účinně v měkké, středně tvrdé a tvrdé vodě do 21°dh (více nebo rovno 95 % domácností. V případě velmi tvrdé vody nad 21°dh použijte pro lepší výsledek mytí také Finish sůl. Vhodný pro septik. Pro zajištění nejlepších výsledků schnutí doporučujeme použít Finish leštidlo.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.