OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FINISH Eco leštidlo 400 ml

91,48 Kč

75,60 Kč bez DPH

Kód FIN-004
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Finish 0 % leštidlo poskytuje skvělý výkon při sušení nádobí. V myčce bez nechtěných látek: parémů, barviv a konzervačních látek škodlivých pro životní prostředí.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 oužívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nekonzumujte. Při ožití vyhledejte lékařskou pomoc. Zásobník leštidla pravidelně doplňujte. Finish 0 % do dávkovače ve dvířkách Vaší myčky 1 x měsíčně.