OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FINISH Eco tablety 70 ks

274,67 Kč

227,00 Kč bez DPH

Kód FIN-002
Počet kusů
Skladem: 28 kusy

Finish 0 % tablety do myčky nádobí.

 

Nejlepších výsledků dosáhnete vložením jedné tablety do suchého zásobníku. Tabletu nerozbalujte. Pokud je tableta větší, dotažte se výrobce myčky nebo hledejte informace v příručce k použití.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Nelze použít.

 

Tento obal je recyklovatelný, prosím třídit do recyklačního kontejneru.