OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FINISH prášek do myčky Citron 2,5 kg

192,39 Kč

159,00 Kč bez DPH

Kód FIN-041
Počet kusů
Skladem: 61 kusy

Finish Classic – prášek do myčky nádobí.

 

Návod k použití:

Odstraňte zbytky potravin. Naplňte dávkovač mycího přípravku po rysku v souladu s pokyny výrobce myčky. Doporučené množství je 40 ml (45 g). Je-li nádobí velmi zašpiněné použijte 45 ml (cca. 49 g). Pro lehce zašpiněné nádobí stačí méně prášku. Použijte také finish sůl a leštidlo.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Nelze použít. Nelze použít. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.