OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Antikalk na vodní kámen 665 ml

83,25 Kč

68,80 Kč bez DPH

Kód FIX-308
Počet kusů
Skladem: 34 kusy

FIXINELA Antikalk na vodní kámen, 665 ml

FIXINELA Antikalk na vodní kámen je kyselý čisticí prostředek na umyvadla, vany, sprchové kouty, výlevky, vodovodní baterie WC mísy, obkladačky, keramické dlaždice, nerezové dřezy. Odstraňuje vodní kámen mýdlové usazeniny, rez. Zanechává dokonalou čistotu.


Upozornění:

Před použitím přípravku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné vůči účinkům kyselin. Přípravek není vhodný pro čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem. Nepoužívejte společně s přípravky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.


Použití:

Přípravek naneste na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle intenzity znečištění a opláchněte čistou vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Obsahuje:

Kyselina fosforečná; 1-propanaminium-3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-(C12-18 acyl) derivs. hydroxides, inner salts; amidy, C8-18 a C18 nenasycené, N,N-bis (hydroxyethyl).


Nebezpečí:

Dráždí kůži Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci pečlivě omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. 224 915 402; 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402; 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny k odstranění: odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

5-15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % kyselina amidosírová, parfém (Hexyl cinnamal, Citronellol), barvivo.


Skladování:

Výrobek se skladuje při teplotě od +5 °C do +30 °C.


Minimální trvanlivost 24 měsíců od data výroby