OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA čisticí pasta 200 g

34,24 Kč

28,30 Kč bez DPH

Kód FIX-218
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Fixinela čisticí pasta 200 g

Fixinela čisticí pasta je určena na nerez a plasty. Čistí a leští nerezové nádobí, dřez, baterie, keramické a mramorové desky, disky kol. Čistí plastové rámy oken, plastové vany, plastový zahradní nábytek.

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na lakované povrchy. Po použití obal výrobku uzavřete.

 

Použití:

Pomocí přiložené houby naneste čisticí pastu na navlhčený povrch, třením důkladně odstraňte nečistoty a nakonec opláchněte čistou vodou.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

Abrazivní složky, 15 - 30 % zeolit, méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinoe, vonné látky (Limonene, Citral).

 

Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.