OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA na rez a vodní kámen 5 l

384,42 Kč

317,70 Kč bez DPH

Kód FIX-302
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Fixinela na rez a vodní kámen 5l

Fixinela na rez a vodní kámen je kyselý čisticí prostředek na WC mísy, vany, obkladačky a baterie. Odstraňuje vodní kámen, rez a jiné usazeniny.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícím aktivní chlór, alkalickými látkami a jejich směsmi.

Použití:

Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle intenzity znečištění a opláchněte vodou.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.