OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA na rez a vodní kámen 5 l

422,90 Kč

349,50 Kč bez DPH

Kód FIX-302
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

Fixinela na rez a vodní kámen, 5 l

Fixinela na rez a vodní kámen je kyselý čisticí prostředek na WC mísy, vany, umyvadla, obkladačky a baterie.
Odstraňuje rez, vodní kámen a jiné usazeniny.
Rychlá a silná
Čistí WC mísy, umyvadla, obkladačky, baterie


Použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

5-15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.