OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml

38,24 Kč

31,60 Kč bez DPH

Kód FIX-212
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Fixinela na rez a vodní kámen 500 ml

Fixinela na rez a vodní kámen je kyselý čisticí prostředek na WC mísy, vany, umyvadla, obkladačky a baterie. Odstraňuje rez, vodní kámen a jiné usazeniny.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.

 

Použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Obsahuje:

Kyselina fosforečná, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu

 

Složení:

5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.