OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA na rez a vodní kámen 500 ml

38,24 Kč

31,60 Kč bez DPH

Kód FIX-212
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Fixinela na rez a vodní kámen, 500 ml

Fixinela na rez a vodní kámen čistí velmi znečištěné plochy (umyvadla, WC, obkládačky). Spolehlivě odstraní vodní a močový kámen
Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné vůči účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.


Použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

5-15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.