OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA na rez a vodní kámen 5l

332,02 Kč

274,40 Kč bez DPH

Kód FIX-302
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Kyselý čisticí prostředek na WC mísy, vany, obkladačky a baterie. Odstraňuje vodní kámen, rez a jiné usazeniny.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití: Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícím aktivní chlór, alkalickými látkami a jejich směsmi.

 

Návod k použití:

Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle intenzity znečištění a opláchněte vodou.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.