OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml

62,80 Kč

51,90 Kč bez DPH

Kód FIX-256
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Fixinela perfekt čistič krbových skel 500 ml

Fixinela perfekt čistič krbových skel je speciální čisticí prostředek na krbová skla, grily a rošty, Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.
Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.


Použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečištění déle) a nakonec důkladně umyjte vodou.


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; Cocoamidoalkylbetain, ethylendiamintetraacetát tetrasodný.


Složení:

Méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % ethylendiamintetraacetát tetrasodný Na4EDTA, hydroxid sodný, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.


Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.