OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Perfekt koupelna rozprašovač 500 ml

64,86 Kč

53,60 Kč bez DPH

Kód FIX-242
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Fixinela Perfekt koupelna rozprašovač 500 ml

Fixinela Perfekt koupelna rozprašovač rychle a lehce odstraní nečistoty i vodní kámen z vodovodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček.

Příjemná vůně

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

 

Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte páry / aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, kyselina citronová, parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.