OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA perfekt koupelna rozprašovač 500 ml

80,34 Kč

66,40 Kč bez DPH

Kód FIX-242
Počet kusů
Skladem: 70 kusy

Fixinela perfekt koupelna rozprašovač, 500 ml

Fixinela perfekt koupelna rozprašovač rychle a lehce odstraní nečistoty i vodní kámen z vodovodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček. Zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.


Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Ošetřený výrobekPoužití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné brýle. První pomoc: P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny k odstranění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl).


Složení:

Méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, kyselina citronová, parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.