OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA perfekt kuchyně 500 ml

80,34 Kč

66,40 Kč bez DPH

Kód FIX-252
Počet kusů
Skladem: 23 kusy

Fixinela perfekt kuchyně, 500 ml

Fixinela perfekt kuchyně je speciální čisticí prostředek na odstraňování připálených pokrmů a tuků z pečicích trub a grilů. Odstraňuje mastnotu. Uvolňuje připáleniny.


Upozornění

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte.
Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.


Použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečištění déle) a nakonec důkladně umyjte vodou.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; Cocoamidoalkylbetain, ethylendiamintetraacetát tetrasodný.


Složení:

Méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % ethylendiamintetraacetát tetrasodný, hydroxid sodný, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.