OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Perfekt kuchyně 500 ml

64,86 Kč

53,60 Kč bez DPH

Kód FIX-252
Počet kusů
Skladem: 55 kusy

Speciální čisticí prostředek na odstraňování připálených pokrmů a tuků z pečicích trub a grilů. Odstraňuje mastnotu. Uvolňuje připálenin.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte.
Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Návod na použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečištění déle) a nakonec důkladně umyjte vodou.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Obsahuje:

2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8 - C18 a C18 - nenasycené acyl) deriváty, hydroxidy, vnitřní soli.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

M0ně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % Na4EDTA, hydroxid sodný, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.