OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Perfekt na okna 500 ml

48,28 Kč

39,90 Kč bez DPH

Kód FIX-230
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

Prostředek na čištění oken, skleněných částí nábytku, zrcadel, TV a PC obrazovek, skel automobilů.

Návod na použití:

Výrobek naneste na čištěný předmět a vyleštěte suchým hadrem.

Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

15 - 30 % isopropylalkohol, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % amfoterní tenzidy, vonná látka: Limonene, barvivo.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.