OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA perfekt na spáry 500 ml

80,22 Kč

66,30 Kč bez DPH

Kód FIX-244
Počet kusů
Skladem: 94 kusy

Fixinela perfekt na spáry, 500 ml

Fixinela perfekt na spáry, keramickou dlažbu a obklady
Spárám vrací původní barvu.
Odstraňuje vodní kámen z vodovodních baterií, van, umyvadel, obkladaček, dlažby.


Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné vůči účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.


Použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a pak důkladně opláchněte čistou vodou. Při čištění spár doporučujeme použít kartáč.


Ošetřený výrobek

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLAVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste sobu na čerstvý vzduch a ponechte je v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel: 224 915 402, 224 919 293). PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

5-15 % kyselina amidosírová, méně než 5 % aniontový tenzid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, vonná látka (Hexyl cinnamal).


Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.