OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml

73,57 Kč

60,80 Kč bez DPH

Kód FIX-244
Počet kusů
Skladem: 31 kusy

Fixinela Perfekt na spáry 500 ml

Fixinela Perfekt na spáry odstraňuje vodní kámen z vodovodních baterií, van, umyvadel, obkladaček, dlažby. Čistí spáry na keramických obkladech a podlahách. Vrací spárám původní barvu.

 

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné vůči účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.

 

Použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a pak důkladně opláchněte čistou vodou. Při čištění spár doporučujeme použít kartáč.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

5 - 15 % kyselina amidosírová, méně než 5 % aniontový tenzid, Methylchloroisothizolinone, Methylisothiazolinone, vonná látka: Hexyl cinnamal.

 

Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.