OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA perfekt na sprchové kouty 500 ml

80,34 Kč

66,40 Kč bez DPH

Kód FIX-246
Počet kusů
Skladem: 70 kusy

Fixinela Perfekt na sprchové kouty, 500 ml

Fixinela Perfekt na sprchové kouty je speciální čisticí prostředek na sprchové kouty. Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje:
Lehké čištění - netvoří se vodní kapky, voda odtéká jako tenký film.
Rychlé sušení - povrch osychá rychleji, bez viditelných skvrn.
Trvalý účinek - účinek přetrvává po několik oplachování vodou.


Použití:

Přípravek nastříkejte na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Nebezpečí:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny k odstranění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: oxiran, 2-methyl-, polymer s oxiranem, mono(2-propylheptyl) ether.


Složení:

5-15 % isopropylalkohol, méně než 5 % neiontový tenzid, méně než 5 % kyselina citronová, méně než 5 % polyamin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, vonné látky (Limonene, Linalool).


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.