OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Plus zelená 500 ml

58,20 Kč

48,10 Kč bez DPH

Kód FIX-216
Počet kusů
Skladem: 49 kusy

Fixinela Plus zelená, 500 ml

Fixinela Plus zelená je čisticí prostředek na silně znečištěné plochy se zvýšenou účinností.
Výrobek je určen k čištění umyvadel, van, WC mís, obkladaček a podlah.
Odstraňuje staré nečistoty, mastnotu a jiné usazeniny.
Rozpouští vodní i močový kámen.


Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné vůči účinkům kyselin.
Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na litinové a smaltované vany. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor, alkalickými látkami a směsmi.


Použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. Pokyny pro první pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje alkoholy, C14-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované (Vícen nebo rovno 2.SEO)


Složení:

5-15 % kyselina citronová, méně než 5 % neiontový tenzid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, barviva, parfém.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.