OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA Plus zelená 500 ml

46,95 Kč

38,80 Kč bez DPH

Kód FIX-216
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Fixinela Plus zelená 500 ml

Fixinela Plus zelená je určena k čištění umyvadel, van, WC mís, obkladaček a podlah. Odstraňuje staré nečistoty, mastnotu a jiné usazeniny. Rozpouští vodní i močový kámen.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné vůči účinkům kyselin.

Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na litinové a smaltované vany. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor, alkalickými látkami a směsmi.

 

Použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. Pokyny pro první pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje alkoholy, C14-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované.

 

Složení:

5 - 15 % kyselina citronová, méně než 5 % neiontový tenzid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, barviva, parfém.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.