OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA proti plísni bělící 500 ml

60,50 Kč

50,00 Kč bez DPH

Kód FIX-270
Počet kusů
Skladem: 100 kusů

Biocidní přípravek Fixinela dezi proti plísni je tekutý fungicidní prostředek vhodný k odstranění plísní na stěnách, omítkách, betonu, kolem kuchyňského zařízení dřezů, van, umyvadel, sprchových koutů, bazénů, apod. Je vhodný ke komplexní sanaci vlhkých stěn a sklepních prostor.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Při styku s kyselinami uvolňuje toxický plyn, chlór. Výrobek může odbarvovat barevné předměty. Může působit korozivně na kovy, nepoužívejte na předměty ze železa, barevných kovů, hliníku, zinku a jejich slitin. Při kontaktu s výrobkem je ihned opláchněte vodou.

 

Návod k použití:

Fixinela desi proti plísni se používá neředěná. Pomocí mechanického rozprašovače naneste výrobek na ošetřované místo, nechte působit 15 minut a potom opláchněte čistou vodou. Při velkém výskytu plísní postup opakujte. Plíseň před čištěním mechanicky neodstraňujte, aby se nerozptýlily nebezpečné spory plísní.

 

Účinné látky: aktivní chlór uvolňovaný z chlornanu sodného (CAS 7681-62.9) 47 g / kg (4,7 hm.) N-3-aminopropyl-N-dodecylpropan-1,3.diamin.

 

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosoly. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Uchovávejte uzamčené. První pomoc. PŘI POŽITÍ. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracní. Okamžtě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah / obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Zákaz opakovaného použití obalu.

 

Skladování:

Skladujte na suchém místě, chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením, při teplotách + 5 až + 25 °C.