OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA WC Citrus 750 ml

49,61 Kč

41,00 Kč bez DPH

Kód FIX-305
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

FIXINELA WC Citrus 750 ml

FIXINELA WC Citrus je účinný čisticí prostředek na čištění toaletních mís, bidetů, van, umyvadel, sprch, výlevek, kohoutků a baterií. Odstraňuje vodní kámen, rez a nečistoty. Zanechává příjemnou vůni.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

 

Použití:

Uzávěr stlačte v označených místech a otočte. Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, nechte působit 10 minut a opláchněte vodou.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

 

Složení:

Méně než 5 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, Benzyl alcohol, barvivo.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.