OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA WC Extra silná 750 ml

46,71 Kč

38,60 Kč bez DPH

Kód FIX-306
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Přípravek prvotřídní kvality na čištění sanitární keramiky. Čistič WC odstraňuje vodní kámen a rez v každé toaletě. Působí dlouho i na svislém povrchu i pod vodou. Odstraňuje rez a vodní kámen, zažranou špínu.
Kyselý čisticí prostředek na vany, umyvadla, sprchy, výlevky, obkladačky, WC mísy. Odstraňuje rez, vodní kámen a nečistoty.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.

Návod k použití:

Uzávěr stlačte v označených místech a otočte. Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Obsahuje:

Kyselina trihydrogenfosforečná; alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované (>5-<15EO).

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

.