OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FOX Citron na nádobí 5l

78,17 Kč

64,60 Kč bez DPH

Kód FOX-020
Počet kusů
Skladem: 23 kusy

Fox Citron na nádobí a úklid.

 

Dávkování:

Do 3 l vody přilijte 1 polévkovou lžíci.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H 319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu).

 

Výrobce:

ALTER, s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel.: 495 545 004 www.alter-hk.cz, objednavky@alter-hk.cz