OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FREDY čistič odpadů 500 g

54,09 Kč

44,70 Kč bez DPH

Kód FRE-001
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Fredy čistič odpadů, 500 g

Fredy čistič odpadů se používá na čištění odpadních sifonů, které skoro neodtékají a na preventivní čištění.
Lze jej použít na sifony umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů a v různých potrubích.
Odstraňuje vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, toaletní papír, vatu, ale také nepříjemné pachy.
Je z mikroperliček, a díky nim se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny.


Doporučení:  

Používejte pouze vroucí vodu, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího efektu. Pro dokonalé vyčištění usazenin a pro preventivní čištění je třeba používat Fredyho minimálně jednou měsíčně.
V případě, že po první aplikaci nedosáhnete 100 % výsledku, doporučuje se celý postup zopakovat.


Použití:

1.Dejte vařit 1 litr vody. 2. Nalijte vroucí vodu do sifonu. 3. Nasypte Fredyho přímo do sifonu, 30 g (2 vnitřní uzávěry) pro preventivní čištění a 60 g pro akutní čištění. 4. Nechte působit 3-5 minut. 5. Dejte vařit 1 litr vody. Fredy mezitím začne částečně proces čištění. 6. V několika intervalech lijte vroucí vodu do sifonu a tím započnete intenzivní proces čištění.
Po každém použití pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr Fredy řádně utažen.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Obsah nebezpečných látek:

Hydroxid sodný.


Skladování:

Skladujte uzamčené.