OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FREDY čistič odpadů 500 g

41,50 Kč

34,30 Kč bez DPH

Kód FRE-001
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

FREDY SIFON čistič sifonů a odpadů, které špatně odtékají a zároveň na preventivní čištění. Dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, ale i nepříjemné pachy odpadů. Mikroperličky se rychle a efektivně rozpouštějí.

 

Návod k použití:

  1. Nasypte přímo do sifonu 30 g (2 vnitřní uzávěry) pro preventivní čištění a 60 g pro akutní čištění.
  2. Dejte vařit 1 litr vody – Fredy mezitím začne proces čištění.
  3. V několika intervalech vlijte vroucí vodu do sifonu, a tím započne intenzivní proces čištění.
  4. Po každém čištění pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr Fredy řádně uzavřen.

 

Doporučení:

Chcete-li dosáhnout co největšího efektu, nalijte do sifonu nejdříve konvici vroucí vody, a pak postupujte dle níže uvedeného návodu. Používejte vždy vroucí vodu, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího efektu. Pro dokonalé vyčištění usazenin a bakterií a pro preventivní čištění je třeba používat Fredyho minimálně 1 x měsíčně.

 

Nebezpečí:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H290 Může být korozivní pro kovy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P405 Skladujte uzamčené. P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Obsahuje hydroxid sodný