OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FREDY čistič odpadů 500 g

41,50 Kč

34,30 Kč bez DPH

Kód FRE-001
Počet kusů
Skladem: 70 kusy

Fredy čistič odpadů 500 g

Fredy čistič odpadů se používá u sifonů i odpadů, které špatně odtékají a zároveň na preventivní čištění. Dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, ale i nepříjemné pachy odpadů. Mikroperličky se rychle a efektivně rozpouštějí.

 

Použití:

Nasypte Fredyho přímo do sifonu, 30 g (2 vnitřní uzávěry) pro preventivní čištění a 60 g pro akutní čištění. Dejte vařit 1 litr vody - Fredy mezitím začne částečně proces čištění. V několika intervalech lijte vroucí vodu do sifonu, a tím započne intenzivní proces čištění. Po každém použití pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr Fredy řádně utažen!!!

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Nevdechujte dýmy / mlhu / páry / aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.

 

Obsah nebezpečných látek:

Hydroxid sodný.

 

Skladování:

Skladujte uzamčené.