OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE Electric strojek Apple & Cinnamon 20 ml

103,82 Kč

85,80 Kč bez DPH

Kód BRI-157
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu Glade Electric Scented Oil. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.

Návod pro použití:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyk. 1. Otočte elektrickou zástrčku odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač od odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

 

Standardní věty o nebezpečnosti (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. (P501) Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. (P280) Používejte ochranné rukavice. Další označování: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.