OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE Electric strojek Liveli Floral Garden 20 ml

103,82 Kč

85,80 Kč bez DPH

Kód BRI-165
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Vychutnejte si vůni šťavnaté švestky smíchané s ostružinami, fialkou. Náplň vydrží až 60 dní. Na základě nastavení 36 minut a vypnutí snímače (na odpovídajících modelech).

 

Návod na použití:

  1. Nasměrujte osvěžovač směrem od sebe. Nastavte Automatic Spray do pozice OFF. Vložte novou náplň rozprašovačem směrem ven. 2. Nastavte požadovaný interval osvěžení. První osvěžení přijde za několik sekund.

 

Bezpečnostní upozornění:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Tento přístroj není určen dětem ani osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a nedostakem zkušeností a vědomostí, pokud nebyly poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost. Dbejte na to, aby děti přístroj nepoužívaly na hraní. Zamezte vdechování aerosolů. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

 

Složení:

Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.