OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE Electric strojek Merry Berry 20 ml

103,82 Kč

85,80 Kč bez DPH

Kód BRI-154
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Glade Electric scented oil – Merry Berry & Bright elektrický tekutý osvěžovač vzduchu.

 

Návod na použití:

1.Otočte el. zástrčku odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze. . Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající el. zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

 

Varování:

Obsahuje Alfa-Methylcinnamaldehyd, Eugenol, Coumarin, Cinnamaldehyd. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice. Obsahuje 2-Methylundecanal, Cinnamonitrile, (E) (-1-(2,6,6-Triemethyl-2-Cyclohexen-1-yl)- 2-Buten-1-on, (E)-Anethole, (R)-P-Mentha-1,8-Diene, Linalool, Geranyl Acetate, Methyl Cinnamate, (E)-1-(2,6,6Trimethyl -1-Cyclohexen-1-yl)-2-Buten-1-one. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.