OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE One Touch 2 + 1 Exotic Tropical Blossoms NN 10 ml

225,30 Kč

186,20 Kč bez DPH

Kód BRI-242
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Glade One Touch 2 + 1 Exotic Tropical Blossoms NN, 10 ml

Glade One Touch 2 + 1 Exotic Tropical Blossoms je aerosolový osvěžovač vzduchu, který nabízí koncentrovanou svěžest. Stačí jedno zmáčknutí a místnost se naplní svěží vůní.
Vůně monoi květů a kokosového mléka
Nemiřte si do obličeje.


 

Glade touch & fresh – Exotic Tropical Blossoms náplň, aerosolový osvěžovač vzduchu.

 

Nebezpečí:

Obsahuje isoeugenol. Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah/nádobu/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, hexyl salicylate, 3,7,11- trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, směs izomerů, geranyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití.