OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE One Touch 2 + 1 Exotic Tropical Blossoms NN 10 ml

164,56 Kč

136,00 Kč bez DPH

Kód BRI-242
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Glade One Touch 2 + 1 Exotic Tropical Blossoms NN 10 ml

Glade One Touch 2 + 1 Exotic Tropical Blossoms aerosolový osvěžovač vzduchu nabízí koncentrovanou svěžest. Stačí jedno zmáčknutí a místnost se naplní svěží vůní.
Vůně monoi květů a kokosového mléka

Nemiřte si do obličeje.

 

Nebezpečí:

Glade® touch & fresh® Exotic Tropical Blossoms™ náplň, aerosolový osvěžovač vzduchu. Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Obsahuje Benzyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one, (R)-p-mentha-1,8-diene, Hexyl salicylate, Geranyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě.