OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE One Touch Japonská zahrada náhradní náplň 10 ml

90,27 Kč

74,60 Kč bez DPH

Kód BRI-226*E
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Glade One Touch Japonská zahrada NN, 10 ml

Glade One Touch Japonská zahrada je aerosolový osvěžovač vzduchu. Koncentrovaný přípravek v nenápadném a moderním balení.


Použití:

Stačí jedno zmáčknutí a celá místnosti se naplní příjemnou vůní.


Nebezpečí:

Obsahuje linalol, isoeugenol.
Standardní věty o nebezpečnosti (H222) Extrémně hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí. (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P501) Odstraňte obsah/nádobu/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Další označování Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití.
Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, geraniol, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5- propionaldehyde, isocyclocitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, alphahexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.