OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE One Touch NN 10 ml

106,84 Kč

88,30 Kč bez DPH

Kód BRI-226*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
BRI-226*C

GLADE One Touch Ocean NN 10ml

18 kusy 106,84 Kč
BRI-226*E

GLADE One Touch Japon.zahr.NN

2 kusy 106,84 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Glade One Touch Ocean Adventure NN, 10 ml

Glade One Touch Ocean Adventure je aerosolový osvěžovač vzduchu. Koncentrovaný přípravek v nenápadném a moderním balení.
Nemiřte do obličeje.


Použití:

Stačí jedno zmáčknutí a celá místnosti se naplní příjemnou vůní.


Nebezpečí:

Obsahuje linalol, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on, isoeugenol. Standardní věty o nebezpečnosti (H222) Extrémně hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí. (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P280) Používejte ochranné rukavice. P501) Odstraňte obsah/nádobu/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.


Další označování:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití.
Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, linalyl acetate, benzyl salicylate,1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl2-naphthyl)ethan-1-one, 3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde, d-limonene, 3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10- trien-3-ol, směs izomerů, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, geranyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.


Další nebezpečnost:

Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.