OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE One Touch Ocean Adventure NN 10 ml

87,36 Kč

72,20 Kč bez DPH

Kód BRI-226*C
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Glade One Touch Ocean Adventure NN, 10 ml

Glade One Touch Ocean Adventure je aerosolový osvěžovač vzduchu. Koncentrovaný přípravek v nenápadném a moderním balení.

 

Použití:

Stačí jedno zmáčknutí a celá místnosti se naplní příjemnou vůní.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal / držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Nemiřte do obličeje.Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Geraniol, Alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 2-benzylideneheptanal, Citral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, D-limonene, (Z)-3-hexenyl salicylate, Linalool, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, Alpha-hexylcinnamaldehyde.