OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLYKOSOL NK - 20 st. C do ostřikovačů 1 l

27,71 Kč

22,90 Kč bez DPH

Kód GLY-134
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

COYOTE Zimní kapalina -20 °C.

Nezamrzá do -20 °C. Snadno odstraňuje mastnotu, špínu, soli a další nečistoty. Nepoškozuje barvy, laky, pryžové a plastové díly.

 

Návod k použití:

Určeno pro plnění do nádoby ostřikovačů automobilů.

Ředí se destilovanou vodou podle následujícího poměru objemových jednotek:

do -12 °C. COYOTE - 20 °C : destilovaná voda – 2 : 1

Do -9 °°C. COYOTE - 20 °C : destilovaná voda – 1 : 1

 

Upozornění:

Skladovat v originálním uzavřeném obalu v suchém prostředí mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů vysoké teploty, odděleně od potravin. Hořlavá kapalina II. třídy.

 

H226 Hořlavá kapalina a páry. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah / obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfémy.

 

Minimální trvanlivost: 60 měsíců od data výroby.