OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLYKOSOL NK - 40 st. .C do ostřikovačů 5 l

252,29 Kč

208,50 Kč bez DPH

Kód GLY-141
Počet kusů
Skladem: na dotaz

COYOTE Zimní kapalina -40 °C.

Nezamrzá do -40 °C. Snadno odstraňuje mastnotu, špínu, soli a další nečistoty. Nepoškozuje barvy, laky, pryžové a plastové díly.

 

Návod k použití:

Určeno pro plnění do nádoby ostřikovačů automobilů.

Ředí se destilovanou vodou podle následujícího poměru objemových jednotek:

do  -8 °C: COYOTE - 40°C : destilovaná voda – 2 : 1

do -16 °C: COYOTE - 40°C : destilovaná voda – 1 : 1

Tolerance teplot: +/- 3 °C

 

H226 Hořlavá kapalina a páry. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+235 skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

 

Upozornění: Hořlavá kapalina II: třídy.

 

Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném obalu v suchém prostředí mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů vysoké teploty, odděleně od potravin. Hořlavá kapalina II. třídy.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfém

 

Minimální trvanlivost: do 60 měsíců od data výroby.