OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLYKOSOL rozmrazovač zámků 50 ml

35,09 Kč

29,00 Kč bez DPH

Kód GLY-121
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Rozmrazovač zámků je určený k rozmrazení zámků dveří automobilů. Jemným stlačením lahvičky aplikujte roztok přímo do zamrzlého zámku a nechte chvilku působit.

 

Nebezpečí:

P228 Hořlavá kapalina páry. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P201 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.