OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLYKOSOL spray + škrabka 405/300 ml

71,75 Kč

59,30 Kč bez DPH

Kód GLY-104
Počet kusů
Skladem: 58 kusy

COYOTE GLYKOSOL, ROZMRAZOVAČ SKEL. Odstraňuje námrazu ze skel a světlometů motorových vozidel. Silné nánosy se po nástřiku odstraní stěrkou z plastické hmoty. Ohrožená místa (zámky a skla) lze chránit preventivním nástřikem.

 

Návod k použití:

Aplikujte na zamrzlá okna. Po uvolnění námrazy dočistěte škrabkou. V případě silné vrstvy postup opakujte.

 

Upozornění:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na elektrické zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obsah / obal odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.