OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLYKOSOL spray + škrabka 405/300 ml

71,75 Kč

59,30 Kč bez DPH

Kód GLY-104
Počet kusů
Skladem: 25 kusy

Glykosol spray + škrabka, 300 ml


Glykosol spray + škrabka odstraňují námrazu ze skel a světlometů motorových vozidel. Silné nánosy se po nástřiku odstraní stěrkou z plastické hmoty. Ohrožená místa (zámky a skla) lze chránit preventivním nástřikem.


 

Použití:


Aplikujte na zamrzlá okna. Po uvolnění námrazy dočistěte škrabkou. V případě silné vrstvy postup opakujte.


 

Upozornění:


PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na elektrické zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.

 

 

Nebezpečí:


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P260 Nevdechujte aerosoly. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.