OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GREASECUTTER PLUS čistič na trouby 5 l

1 563,32 Kč

1 292,00 Kč bez DPH

Kód GRE-011
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

GREASECUTTER PLUS, 5 l

GREASECUTTER PLUS je vysoce účinný přípravek pro odstraňováni silného mastného znečištění.
Bez velké mechanické námahy odstraní zbytky po pečených, smažených a grilovaných pokrmech.
Je vhodný k čištění konvektomatů, grilovacích a fritovacích zařízení, pečicích a smažicích trub.


Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje poleptání dýchacích cest. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Nebezpečné složky:

Hydroxid sodný, ethanolaminy