OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GREEN Wave octový čistič 1 l

39,93 Kč

33,00 Kč bez DPH

Kód GRE-252
Počet kusů
Skladem: 29 kusy

Green Wave Octový čistič výrazně eliminuje nepříjemné pachy v kuchyni (lednice, mikrovlnné trouby, odpadkové koše), koupelnách a na WC. Velmi jemně, ale důkladně odstraňuje mastnoty, vodní kámen a mýdlové nečistoty. Vytváří vysoký lesk.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331+313 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kyselina citronová, kyselina octová