OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GUTTAR 5 l dezinfekce ploch

732,05 Kč

605,00 Kč bez DPH

Kód GUT-001
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Alkoholický prostředek pro dezinfekci ploch, předmětů a nástrojů postřikem
Tekutý prostředek pro povrchovou dezinfekci nenasákavých omyvatelných ploch a předmětů postřikem. Guttar má baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní účinky. Používá se především v místech s rizikem infekce a pro rychlou dezinfekci ploch ve zdravotnictví.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Dezinfekce povrchů:

Přípravek se používá neředěný. Aplikujte přímo pomocí rozprašovače ze vzdálenosti přibližně 30 cm. Povrch musí být zbaven hrubých nečistot. Nejúčinnější způsob je postřik. Je vhodný na všechny druhy povrchů s výjimkou lakovaného nábytku a plexiskla.

 

Doba působení: 15 minut, při zvýšeném riziku – 60 minut.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Složení:

propan-2-ol 50g/100g, benzalkonium chlorid 0,025 g /100 g Chlorhexidindiglukonát 0,075 g/100g, glutardialdehyd 0,01 g/100g, parfém

 

Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách + 5 - 25 °C, chraňte před tepelným a slunečním zářením. Při skladování dbejte pravidel pro skladování hořlavin. Uchovávejte mimo dosah dětí, potravin a krmiv.

Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu. Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.