OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GUTTAR dezinfekce ploch rozprašovač 1 l

153,67 Kč

127,00 Kč bez DPH

Kód GUT-005
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

Guttar dezinfekce ploch, 1 l

Guttar je alkoholický prostředek pro dezinfekci ploch, předmětů a nástrojů postřikem.
Tekutý prostředek pro povrchovou dezinfekci nenasákavých omyvatelných ploch a předmětů postřikem.
Guttar má baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní účinky.
Používá se především v místech s rizikem infekce a pro rychlou dezinfekci ploch ve zdravotnictví.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Použití:

Dezinfekce povrchů: Přípravek se používá neředěný. Aplikujte přímo pomocí rozprašovače ze vzdálenosti přibližně 30 cm. Povrch musí být zbaven hrubých nečistot. Nejúčinnější způsob je postřik. Je vhodný na všechny druhy povrchů s výjimkou lakovaného nábytku a plexiskla.
Doba působení: 15 minut, při zvýšeném riziku - 60 minut.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Směs obsahuje: Propan-2-ol, ethanol


Složení (g / 100 g):

Propan-2-ol: 33 g,
ethanol: 31,5 g,
didecyldimethylamonium chlorid: 0,08 g,
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine: 0,06 g.


Skladování:

Skladujte v originálních uzavřených obalech ve svislé poloze tak, aby se zabránilo úniku prostředku. Skladujte v dobře větraných místnostech při teplotách od +5 do 25 °C, chraňte před tepelným a slunečním zářením. Při skladování dbejte pravidel pro skladování hořlavin. Uchovávejte mimo dosah dětí, potravin a krmiv.
Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu. Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.